Pogoji in določila

VŠEOBECNÉ INFORMACE – odstoupení od smlouvy, reklamační řád, o reklamaci, o ochraně osobních údajů

Podmínky a postup pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy.
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena po odečtení manipulačního poplatku.

• odešlete dopis (email) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis
• zboží nám prosím zašlete na adresu: e-manikury.cz Jana Jašková, Křenická 2253/11,Praha 10, 100 00 spolu s dokladem o koupi.
• zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
• při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
• v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Reklamční řád
• na odebrané zboží platí záruka 2 roky od data doručení na Vaší adresu!
• záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.
• doporučujeme, abyste po převzetí zboží okamžitě prohlédli a zjištěné závady oznámili do 3 dnů telefonicky nebo e-mailem, poštou nebo osobně na adrese uvedené na stránce o společnosti.
• ve svém oznámení uveďte podrobný popis zjištěné závady. Zboží je zapotřebí dodat k reklamaci kompletní.
• na základě předloženého vadného kusu zboží budete do 4 dnů informováni o dalším postupu vyřizování reklamace a to buď výměnou zboží nebo vrácením peněz.
• pokud je k vyřízení reklamace potřebný posudek dodavatelské organizace, může vyřízení reklamace trvat 30 dnů.

Reklamace uplatněná v záruční době
1) Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku v souladu se zněním zákona na ochranu spotřebitele a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

2) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- neodborným zacházením
- zboží bylo poškozeno živly
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním

Odesláním objednávky zároveň potvrzujete, že s výše uvedenými reklamačními podmínkami souhlasíte.

Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jana Jašková IČ 67419976 se sídlem Křenická 2253/11, 100 00 Praha 10 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Křenická 2253/11, Praha 10 - Strašnice, 100 00
email: info@e-manikury.cz
telefon: +420 773 883 553
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu (Simplia.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu zajišťující marketingové služby.
Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.
Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Coocies

Pokud uživatel užije IS, poskytovatel může určité informace shromažďovat automatickými prostředky, například s použitím souborů cookies a prostřednictvím metody clickstream. Informace, které tímto způsobem poskytovatel shromažďuje, zahrnují IP adresu, vlastnosti webového prohlížeče, vlastnosti zařízení, operační systém, jazyková nastavení, odkazující URL adresy, akce provedené v IS a data a časy návštěvy IS. „Cookie“ je datový soubor, který webový server odesílá do počítače Uživatele nebo jiného zařízení připojeného k Internetu, aby bylo možné získat jedinečnou identifikaci webového prohlížeče uživatele nebo do webového prohlížeče uložit různé informace a nastavení. Poskytovatel využívá soubory cookie v IS pro jeho vylepšení a poskytování služeb a zajišťování funkčnosti uživatelům. Soubory cookie jsou základem pro provádění transakcí nebo požadavku, který vzejde od uživatelů. Mezi příklady patří zapamatování si informací, jak se uživatel pohybuje stránkou za účelem usnadnění práce pro uživatele a poskytnutí pokud možno vhodné nabídky služeb. Tyto soubory cookie umožňují IS zapamatovat si, jaké možnosti uživatel zvolil, čímž mu zajišťuje větší funkčnost. Například funkční soubory cookie umožňují IS zapamatovat si nastavení, které je pro uživatele specifické, jako je výběr země a trvalý stav přihlášení v případě, že si ho uživatel nastaví. Analytické soubory cookie poskytovateli umožňují shromáždit data související s používáním IS, včetně obsahu, na který uživatel klikne při prohlížení IS za účelem zlepšení výkonnosti a vzhledu IS. Tyto soubory cookie mohou být poskytnuty třetí straně, tj. poskytovateli analytických nástrojů, ale jsou používány pouze pro účely související s IS. Cílené soubory cookie si pamatují informace týkající se uživatelova využívání IS, aby poskytovatel uživateli mohl poskytnout propagační a jiné zacílené informace v IS.


Dále poskytovatel může automatizovaně prostřednictvím metody clickstream získávat záznam obsahu, na který uživatel kliká při prohlížení IS. Poskytovatel může používat také webové analytické nástroje třetích stran, které shromažďují informace o aktivitách návštěvníků IS. Pomocí svého prohlížeče může uživatel zjistit, jakým způsobem bude upozorněn na příjem některých typů souborů cookies nebo jak lze některé typy souborů cookies omezit nebo zablokovat (zakázat). Internetové prohlížeče nabízí způsoby, jak omezit nebo zrušit soubory cookie. Poskytovatel upozorňuje uživatele na to, že bez souborů cookies pravděpodobně nebude moci používat některé funkce IS.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@e-manikury.cz.

  1. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  2. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  3. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrhprostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
  4. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  5. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  6. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresuadr@mpo.cz.
  7. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  8. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

                                                        

 

SPLOŠNE INFORMACIJE - odstop od pogodbe, pritožbeni postopek, pritožbe, varstvo podatkov

Pogoji in postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe.
V skladu z zakonom št. 367/2000 z dne 14. septembra 2000 imate kot stranka pravico do odstopa od pogodbe v 14 dneh po prejemu blaga. Če se v tem roku odločite za odstop od pogodbe, upoštevajte spodaj navedene pogoje. Če boste te pogoje upoštevali, vam bomo vrnili kupnino, zmanjšano za manipulativne stroške.

- Pošljite pismo (e-pošto) z navedbo "Želim enostransko odstopiti od pogodbe (številka naročila) in zahtevati vračilo plačanega zneska za blago na naslednji naslov (če zahtevate vračilo, navedite številko svojega računa)." Datum in podpis
- Blago pošljite na naslov: e-manikury.cz Jana Jašková, Křenická 2253/11,Praga 10, 100 00 skupaj z dokazilom o nakupu.
- Blago mora biti v originalni nepoškodovani embalaži, neuporabljeno, nepoškodovano, popolno (vključno z dodatki, garancijskim listom, navodili itd.) Blaga ne pošiljajte po povzetju, priporočamo vam, da blago zavarujete.
- Če so izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji za vračilo blaga, vam bomo denar za blago poslali z bančnim nakazilom ali nakazilom na vaš račun v petih delovnih dneh po fizičnem prejemu blaga.
- V primeru neizpolnjevanja katerega koli od zgornjih pogojev žal ne bomo mogli sprejeti odstopa od potrošniške pogodbe, blago pa bo vrnjeno na stroške pošiljatelja.

Postopek za pritožbe

- za prejeto blago jamčimo 2 leti od datuma dostave na vaš naslov!

- Garancija ne krije obrabe zaradi običajne uporabe, spremembe materiala, sorazmerne z dolžino uporabe, ali napak, nastalih zaradi neustreznega vzdrževanja in uporabe izdelka, ki se ne morejo šteti za napako.

- Priporočamo vam, da blago pregledate takoj po prejemu in morebitne ugotovljene napake prijavite v 3 dneh po telefonu ali elektronski pošti, po pošti ali osebno na naslov, naveden na strani podjetja.

- V obvestilo vključite podroben opis ugotovljene napake. Blago mora biti za reklamacijo dostavljeno popolno.

- Na podlagi predloženega okvarjenega kosa blaga vas bomo v 4 dneh obvestili o nadaljnjem postopku reklamacije, bodisi z zamenjavo blaga bodisi z vračilom denarja.

- Če je za rešitev reklamacije potrebno mnenje dobavitelja, lahko rešitev reklamacije traja 30 dni.

Zahtevki, vloženi v garancijskem obdobju
1) Ta reklamacijski postopek je pripravljen v skladu s Civilnim zakonikom v skladu z besedilom Zakona o varstvu potrošnikov in velja za blago, katerega reklamacija je bila vložena v garancijskem roku.

2) Pravica do uveljavljanja garancije preneha v naslednjih primerih:
- poškodbe blaga med prevozom (te poškodbe je treba ob prevzemu rešiti s prevoznikom)
- kršitev zaščitnih pečatov in nalepk, če obstajajo, na izdelku,
- nepravilno ravnanje
- blago je bilo poškodovano zaradi vremenskih vplivov
- blago je bilo poškodovano zaradi pretiranega nakladanja ali uporabe

Z oddajo naročila tudi potrjujete, da se strinjate z zgornjimi pogoji.

Pravilnik o zasebnosti

I.
Osnovne določbe
Upravljavec osebnih podatkov v skladu s točko 7 člena 4 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu: GDPR) je Jana Jašková, ID št. 67419976, s sedežem na naslovu Křenická 2253/11, 100 00 Praga 10 (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).
Kontaktni podatki upravljavca so
Naslov: Křenická 2253/11, Praga 10 - Strašnice, 100 00
e-pošta: info@e-manikury.cz
Osebni podatki pomenijo vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi; določljiva fizična oseba je fizična oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na določen identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, omrežni identifikator, ali na enega ali več določenih elementov fizične, fiziološke, genetske, psihološke, ekonomske, kulturne ali družbene identitete te fizične osebe.
Upravljavec ni imenoval pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

II.
Viri in kategorije obdelanih osebnih podatkov
Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki ste jih posredovali upravljavcu, ali osebne podatke, ki jih je upravljavec pridobil zaradi izpolnitve vašega naročila.
Upravljavec obdeluje vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o pogodbi.

III.
Zakonska podlaga in namen obdelave osebnih podatkov
Zakonita podlaga za obdelavo osebnih podatkov je
izvajanje pogodbe med vami in upravljavcem v skladu s členom 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov,
zakoniti interes upravljavca za zagotavljanje neposrednega trženja (zlasti za pošiljanje komercialnih sporočil in novic) v skladu s členom 6(1)(f) SUVP,
vaše soglasje za obdelavo za namene neposrednega trženja (zlasti za pošiljanje komercialnih sporočil in novic) v skladu s členom 6(1)(a) GDPR v povezavi s členom 7(2) Zakona št. 480/2004 Z. z. o nekaterih storitvah informacijske družbe, če ni naročila blaga ali storitev.
Namen obdelave osebnih podatkov je obdelava vašega naročila ter uveljavljanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem; ob oddaji naročila so potrebni osebni podatki, ki so potrebni za uspešno izvedbo naročila (ime in naslov, kontakt), zagotovitev osebnih podatkov je nujna zahteva za sklenitev in izvajanje pogodbe, brez zagotovitve osebnih podatkov ni mogoče skleniti pogodbe ali njene izvedbe s strani upravljavca.
pošiljanje komercialnih sporočil in druge trženjske dejavnosti.
Upravljavec ne izvaja samodejnega individualnega odločanja v smislu člena 22 SUVP. Za takšno obdelavo ste podali izrecno privolitev.

IV.
Obdobje hrambe podatkov
Upravljavec hrani osebne podatke
za obdobje, ki je potrebno za uveljavljanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem ter uveljavljanje zahtevkov, ki izhajajo iz tega pogodbenega razmerja (15 let od prenehanja pogodbenega razmerja).
za obdobje do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja, vendar ne dlje kot 5 let, če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve.
Po izteku obdobja hrambe bo upravljavec osebne podatke izbrisal.

V.
Prejemniki osebnih podatkov (podizvajalci upravljavca)
Prejemniki osebnih podatkov so osebe, ki sodelujejo pri dobavi blaga/storitev/izvedbi plačil na podlagi pogodbe,
opravljanje storitev upravljanja e-trgovine (Simplia.cz) in drugih storitev v zvezi z delovanjem e-trgovine, ki zagotavlja storitve trženja.
Upravljavec osebnih podatkov ne posreduje/ne namerava posredovati v tretjo državo (v državo zunaj EU) ali mednarodno organizacijo. Prejemniki osebnih podatkov v tretjih državah so ponudniki poštnih storitev / ponudniki storitev v oblaku.

VI.
Vaše pravice
Pod pogoji, določenimi v Splošni uredbi o varstvu podatkov, imate
pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov v skladu s členom 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov,
pravico do popravka vaših osebnih podatkov v skladu s členom 16 GDPR ali do omejitve obdelave v skladu s členom 18 GDPR.
pravico do izbrisa osebnih podatkov v skladu s členom 17 GDPR.
pravico do ugovora obdelavi v skladu s členom 21 Splošne uredbe o varstvu podatkov in
pravica do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
pravico do preklica privolitve v obdelavo v pisni ali elektronski obliki na naslov ali elektronsko pošto upravljavca iz člena III teh pogojev.
Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri organu za varstvo podatkov, če menite, da so bile kršene vaše pravice do varstva podatkov.

VII.
Pogoji za varnost osebnih podatkov
Upravljavec izjavlja, da je sprejel vse ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov.
Upravljavec je sprejel tehnične ukrepe za zavarovanje hrambe podatkov in hrambe osebnih podatkov v papirni obliki
Upravljavec izjavlja, da imajo dostop do osebnih podatkov samo osebe, ki jih je za to pooblastil.

VIII.
Končne določbe
Z oddajo naročila iz spletnega obrazca za naročilo potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji varstva podatkov in da jih v celoti sprejemate.
S temi pogoji se strinjate tako, da prek spletnega obrazca za naročilo označite polje za soglasje. S potrditvijo polja za soglasje potrjujete, da ste seznanjeni s politiko zasebnosti in da jo v celoti sprejemate.
Upravljavec ima pravico do spremembe teh pogojev. Novo različico politike zasebnosti bo objavil na svojem spletnem mestu.

Ti pogoji začnejo veljati 25. 5. 2018.

 

Coocies

Če uporabnik uporablja IS, lahko ponudnik nekatere podatke zbira samodejno, na primer s piškotki in z metodo klikanja. Informacije, ki jih ponudnik zbira na ta način, vključujejo naslov IP, lastnosti spletnega brskalnika, lastnosti naprave, operacijski sistem, jezikovne nastavitve, referenčne URL-je, dejanja, opravljena v IS, ter datume in ure obiskov IS. "Piškotek" je podatkovna datoteka, ki jo spletni strežnik pošlje v uporabnikov računalnik ali drugo napravo, povezano z internetom, da bi enolično identificiral uporabnikov spletni brskalnik ali shranil različne informacije in nastavitve v spletnem brskalniku. Ponudnik uporablja piškotke v IS za izboljšanje in zagotavljanje storitev in funkcionalnosti uporabnikom. Piškotki so podlaga za izvedbo transakcije ali zahteve, ki izvira od uporabnikov. Primeri vključujejo pomnjenje informacij, ko se uporabnik premika po spletnem mestu, da bi uporabniku olajšali delo in po možnosti zagotovili ustrezno ponudbo storitev. Ti piškotki omogočajo, da si IS zapomni, katere možnosti je uporabnik izbral, in tako zagotovi večjo funkcionalnost. Funkcionalni piškotki na primer omogočajo, da si IS zapomni nastavitve, ki so specifične za uporabnika, kot sta izbira države in status trajne prijave, če ga uporabnik nastavi. Analitični piškotki ponudniku omogočajo zbiranje podatkov, povezanih z uporabo IS, vključno z vsebino, na katero uporabnik klikne med brskanjem po IS, da bi izboljšal delovanje in videz IS. Ti piškotki se lahko posredujejo tretji osebi, tj. ponudniku analitičnih storitev, vendar se uporabljajo samo za namene, povezane z IS. Ciljni piškotki si zapomnijo informacije, povezane z uporabnikovo uporabo IS, da lahko ponudnik uporabniku v IS zagotovi promocijske in druge ciljne informacije.


Poleg tega lahko ponudnik samodejno pridobi zapis vsebine, na katero je uporabnik kliknil med brskanjem po IS z metodo klikanja. Ponudnik lahko uporablja tudi orodja za spletno analitiko tretjih oseb, ki zbirajo informacije o dejavnostih obiskovalcev IS. Uporabniki lahko s svojim brskalnikom določijo, kako bodo obveščeni o prejemu določenih vrst piškotkov ali kako bodo omejili ali blokirali (onemogočili) določene vrste piškotkov. Internetni brskalniki ponujajo načine za omejitev ali preklic piškotkov. Ponudnik uporabnika opozarja, da brez piškotkov morda ne bo mogel uporabljati nekaterih funkcij IS.

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Spoštovani potrošnik, če menite, da smo vam storili krivico ali nismo izpolnili svojih obveznosti, se obrnite na nas na naslov info@e-manikury.cz.

Če spora ne moremo rešiti neposredno, imate na podlagi zakona št. 378/2015 o spremembi zakona št. 634/1992 Coll. o varstvu potrošnikov tudi pravico do izvensodnega reševanja potrošniških sporov.
Subjekt (ARS) za izvensodno reševanje potrošniških sporov med trgovcem in potrošnikom je češka trgovinska inšpekcija ali drug subjekt, ki ga pooblasti ministrstvo za industrijo in trgovino, glej http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
Pri češkem trgovinskem inšpektoratu ima potrošnik možnost vložiti predlog prek spletnega obrazca, ki je na voljo na spletni strani češkega trgovinskega inšpektorata: https://adr.coi.cz/cs .
Potrošnik lahko pri češkem trgovinskem inšpektoratu ali pooblaščenem organu vloži zahtevek najpozneje v enem letu od dneva, ko je pri prodajalcu prvič uveljavil svojo pravico, ki je predmet spora.
Potrošnik lahko zahtevek vloži tudi prek platforme EU za izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki je na voljo na spletni strani: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Zahtevek zoper trgovca s sedežem v EU lahko vloži le potrošnik, ki živi v EU.
Če stranke spora niso zadovoljne s kakovostjo izvensodnega reševanja potrošniškega spora in menijo, da so bila v postopku kršena pravila o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, lahko vložijo pritožbo pri ministrstvu za industrijo in trgovino ali na elektronski naslov adresuadr@mpo.cz.
V primeru čezmejnih sporov Evropski potrošniški center Češka pomaga potrošnikom pri dostopu do pristojnega organa za izvensodno reševanje potrošniških sporov.
Stroške izvensodnega reševanja potrošniških sporov krijejo stranke same.

 

To stran je prevedel deepl.com, zato je besedilo lahko netočno. Strokovni prevod je v teku.